Vabimo vas,
 da se pridružite akciji
 ŽIVO PODZEMLJE.

Skupaj zbirajmo podatke o najdbah podzemnih živalih                               

Podatke zbiramo v Skupini za speleobiologijo, na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

OBRAZCI ZA SPOROČANJE NAJDB

Živali sem opazil/opazila v:

 (glede na lokacijo najdbe izbirate med jamami, izviri in drugimi nahajališči)
*Za izpolnjevanje obrazcev je potrebno biti prijavljen v Google račun.

Med raziskovanjem jam ste opazili podzemne živali, in bi želeli posredovati informacije o svoji vznemirljivi najdbi; v izviru, iz katerega si natočite vodo, ste videli nekaj nenavadnega, ali pa si to želite bolje spoznati;                             iz vodnjaka ste potegnili nenavadno drobno žival, in vas zanima ali morda celo skrbi, kaj to je?

Sedaj lahko svoja opažanja delite z nami in postanete del ljudske znanosti! 

Čeprav večinoma tovrstna, naključna opažanja gredo mimo znanosti, pa vendar lahko predstavljajo zelo pomemben in zelo zanimiv vir informacij za razumevanje razširjenosti živali pri nas.
Podzemna okolja, kot so jame, lahko v celoti obiskujejo le redki usposobljeni posamezniki. Slovenija ima bogato zaledje podzemnih voda, ki pridejo na plano na številnih izvirih, in večina je slabo ali še povsem neraziskana. Živali iz podzemlja prinese na površje tudi naključno, in se znajdejo na poplavljenih travnikih... 
Ste vedeli, da lahko vaši podatki prispevajo k boljšemu poznavanju razširjenosti in s tem tudi boljšemu izvajanju varstva teh zanimivih podzemnih živali?

Zakonodaja:

Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ)
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
Zakon o ohranjanju narave (ZON)
Zakon o vodah (ZV-1)
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
Habitatna direktiva EU

Opozorilo

To ni vabilo k vsesplošnemu prinašanju živali iz jam, saj so te po več zakonih zavarovane! O ciljnem vzorčenju se lahko dogovorite s strokovnjaki iz naše skupine, vendar bo za to zanimiva že prva informacija o prisotnosti podzemne živali. 

V primeru, da žival iz podzemlja naplavi na površje, jo lahko poberete, a je treba poklicati ustrezne inštitucije. 

Za raziskovanje jam morate biti ustrezno usposobljeni, za vzorčenje živali pa tudi rabite posebno dovoljenje, izdano na podlagi ustreznih zakonov.


image

Živo podzemlje je aktivnost, ki jo vodi Skupina za speleobiologijo, ki deluje na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

V skupini se ukvarjamo z raziskovanjem razširjenosti in vrstne pestrosti organizmov iz podzemnih življenjskih okolij. Podatke zbiramo v bazi SubBioDB, podatki za Slovenijo pa bodo vključeni v skupen naravovarstveni informacijski sistem NarcIS.


Povezave do naših in projektnih strani